Tjänstepension

Tjänstepension brukar också benämnas som avtalspension. Detta kan den löntagare få som har ingått anställning hos en arbetsgivare, vilken i samband med anställningen har lovat pensionsutfästelse till den anställda personen. I de flesta fall får löntagaren tjänstepension på grund av att fackförbundet har ett kollektivavtal med arbetsgivaren. Aftonbladet erbjuder en hel del bra tips om din tjänstepension.

Kollektivavtal

När en arbetstagarorganisation har gjort ett skriftligt avtal med en arbetsgivarorganisation, eller en enskild arbetsgivare, så benämns detta som ett kollektivavtal om det omfattar lönereglering och andra anställningsvillkor. Man brukar uppnå kollektivavtal genom att göra kollektiva förhandlingar.

Tjänstepensionens storlek

Hur stor tjänstepensionen blir beror på hur den beräknas. Om arbetstagaren och arbetsgivaren har en förmånsbestämd pension, blir den en viss andel av slutlönen. En pension som i stället är avgiftsbestämd, får sin storlek bestämd av hur stora premier som blir inbetalda. Den påverkas också av hur premierna utvecklas längre fram.

För arbetstagarens del är det bättre med en förmånsbestämd pension, eftersom det då är enklare att förutspå hur stor pensionen till slut kommer att bli. I Sverige är dock den vanligaste typen av tjänstepensionsavtal avgiftsbestämd, för de som är födda år 1972 och därefter.

Tjänstepensionsförsäkring

För att se till att svenska tjänstepensioner kan betalas ut tryggt så säkras detta genom att man inrättat olika försäkringslösningar. Det sker också genom att man gör en avsättning i balansräkningen hos arbetsgivaren. En tjänstepensionsförsäkring tryggar utbetalningen av tjänstepensionen. Arbetsgivaren kan teckna denna med arbetstagaren som förmånstagare. Den kan också tecknas av arbetstagaren själv, som då låter arbetsgivaren betala försäkringen. Tjänstepensionsförsäkringen är utformad som en livförsäkring. Arbetstagaren kan välja tjänstepensionsinstitut genom att gå in på en valcentral, som administrerar valet åt de svenska fackförbunden.